Het ongelijk van Splitsen… NVA en de nobele prijs van de vrede.

Ik heb ook problemen met hoe Vlamingen behandeld worden in België.

20121012-160520.jpg
De wijze waarop de Vlaamse BEGOV partijen zich hebben verkocht om hun machtposities te behouden geeft de NVA vleugels.
Als reactie op de huidige BEGOV regering kan men zich intuitief scharen bij een collectief NVA Vlaams Nationaal tegenreactie gevoel. Ik begrijp dit, en meer nog… Ik heb me daar ook lange tijd aan zondig gemaakt. Om het nu in BDW termen uit te drukken MEA CULPA. Niet genoeg nagedacht.
Als men er dieper nadenkt is er meer aan de hand. Niet de PS of gewoon de Franstalge arrogantie is de vijand. Elke vorm van eng nationalisme is een vergroting van het probleem.
Wat er nodig is, is het algemeen besef van een kleiner wordende wereld. Ieder wereldburger heeft dezelfde wensen, welke men snel kan samenvatten : respect, veiligheid en zekerheid.
De oplossing ligt niet in het terugplooien op eng egoisme ! Hoe kleiner het deel hoe meer men met het geheel problemen zal krijgen. Mijn inziens ligt de oplossing net andersom. Een rechtvaardige wereld kan men enkel verkrijgen als ieder lid ervan evenveel inspraak krijgt en de kansen krijgt om vanuit zijn omgeving inspraak op het geheel te krijgen. Daarom is het terug plooien op steeds kleinere ententiteiten versus de rest verkeerd ! Daarom is het huidige europa als voorbeeld voor een wereldregering verkeerd. Daarom is ook de NVA visie uiteindelijk fout.

De oplossing ligt in het individu. Alle huidige regimes gaan ervan uit dat zij het grote gelijk aan hun kant hebben. In feite zijn willen zij enkel ongestoord hun gang gaan om hun programma erdoor te duwen. Oppositie is een lastig iets, waar liefst geen rekening mee moet worden gehouden. Zelf als de ander kant gelijk heeft moet men dit ontkennen. Op korte termijn geeft dit de mogelijkheid om zich te profileren en met wat geluk tijdelijk enige welvaart te waarborgen. Op lange termijn is men echter gedoemd zich willens of nietes aan zijn omgeving aan te passen. En hoe meer men heeft bereikt met de korte termijn visie hoe meer men zal moeten afgeven op langere termijn. Dit is de oorzaak van de huidige crisis in de huidige westerse landen, de specialisten op “Korte Termijn Visie”.

Durft men uit te gaan van het individu en dit op op langere termijn is het echter een heel ander verhaal. Iedere burger op de wereld heeft baat bij een rechtvaardige verdeling van de welvaart en de opbrengst van de planeet waarop we leven. De roofbouw op 2/3 van de planeet valt op langere duur niet meer vol te houden zonder oorlogen, of enkel door repressie van de rijkere landen.
De Piratenpartij stelt een democratie voor van onderuit, met een visie op langere termijn om ook in de toekomst een rechtvaardige verdeling en comfort voor iedereen te waarborgen. Dat wij in het heden daarvoor structureel moeten inleveren is wellicht onoverkomelijk ! Onder dwang of vrijwillig kan echter het verschil maken. Degene die voorhouden dat we in een bepaalde regio het leven zoals het we het kennen kunnen volhouden en zelf verbeteren zijn feitelijke egoisten, die op langere termijn het deksel op de neus zullen krijgen.
De wereldburgers ongeacht taal of stand is een verzameling van individuele belangen, dewelke elk hun recht hebben op inspraak en rechtvaardige behandeling. De afweging hoezeer dit doorweegt op het globale vlak moet niet meer uit eng nationalisme, kapialisme of kleinschalig groepsgevoel bestaan. Zij moet worden gevoed op het grootste groepsgevoel, namelijk dat van de planeet waar wij deel van uit maken.
De utopie is een wereldregering die aan al de belangen van zijn bevolking voldoet. Ik besef ook dat dit nog heel ver weg is. De occupy beweging, de huidige financiele crisis, het verschuiven van kapitaal naar nieuwe winstgebieden zijn de voorbode van het omslaan van het huidig wereldbeeld. Wij in het westen hebben er alle belang bij om nu nog, zolang het nog kan een rechtvaardiger systeem uit te bouwen, zolang we de macht nog hebben.
Europa kan hierin een voortrekkersrol opeisen. Wij kunnen nu nog het voorbeeld geven door onze in de lange en bloedige geschiedenis opgedane ervaring ten goede te gebruiken. Onze verbondenheid sinds de oprichting van de EU heeft ons behoed van oorlogen. Heeft ons behoed van al te veel grote schommelingen in welk opzicht dan ook. Helaas heeft Europa ook de macht van boven naar onder naar zich toe getrokken. En helaas staat de hele europese gedachte daardoor onder druk. De oorzaak hiervan is niet het concept, maar wel de foutieve uitvoering. Europa dient momenteel enkel het eigenbelang en de machtposities.
.
De wereldwijde piratenpartij gedachte wil het net andersom. Regios zorgen voor hun individuele belangen van onder naar boven. Elk bovenliggend niveau heeft als eerste taak het algemeen belang te behartigen en te verzoenen met de onderliggende niveaus. Zo stijgt de hierarchie tot het allerhoogste waar men al deze belangen tot een rechtvaardig algemeen belang moet smeden als hoofddoel. Ieder lid of iedere regio heeft zijn specifiek belang en waarde in het geheel. Iedereen kan en moet (!) bijdragen met zijn specifieke middelen die men ter beschikking heeft.

Momenteel wordt deze filosofie door het recht van de sterkste (lees rijkste/machtigste) sterk ondergraven. Deze jungle wet is heilig, dit terwijl de mensheid pas is kunnen ontstaan door samen te werken en zich op te splitsen naar indivudele talenten die bijdroegen tot een groep of stam.

Het recht van de sterkste draagt bij tot het uitroeien van de zwakkeren, een weegschaal die snel in de andere richting kan overslaan. Dit is de tijd waar we nu leven.

Vandaar in het algemeen belang, dus ook dat van U is dat we moeten streven naar een universele oplossing voor de maatschappij. De piratenpartij is uit dat gevoel ontstaan, uit mensen die beseffen dat we het op basis van apartheid nooit zullen kunnen. We zijn een stam, waar ieder van uit zijn niveau weet wat goed voor hem/haar is. Dit moet van onder naar boven doorsijpelen tot waar men het grootst mogelijke belang kan dienen. Elk niveau van het kleinste, tot het hoogste heeft recht op al de informatie, invloed en de rechtvaardige verdeling van wat er beschikbaar is.
Daarom ook een Piratenpartij.
De Piratenpartij is een universeel gegeven ontstaan uit het buikgevoel dat de mensheid slim genoeg is om zichzelf te besturen. De piratenpartij is ook het besef dat men zich rechtvaardig moet organiseren zodat elke stem ook daadwerkelijk kan tellen. De piratenpartij is ook weten dat dit een constante strijd is en zal zijn welke men nooit mag opgeven en één waarvoor elke burger blijvend zal moeten strijden !
Wij zijn enkel het begin… een positief begin naar een positieve oplossing.

FILO- Ben

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>